Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344 ze zm.) Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w gminie Psary
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość oznaczona numerami działek 990/1 i 990/2 obręb Mierzęcice, arkusz mapy 13 o powierzchni 1798m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr -drogi opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00086493/0 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Mierzęcice, obręb Mierzęcice. Działki stanowią drogi wewnętrzne.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Przeczyce - Północ działka 990/1 w obrębie Mierzęcice położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 6MN - Uchwała nr XX/111/2008 oraz terenie drogi zbiorczej - symbol KDZ(GP)1x2 - Uchwała nr XX/111/2008. Obszar działki 990/2 w obrębie Mierzęcice jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tylko w części. 94,1% działki nie jest objęte planem miejscowym, działka położona jest częściowo na terenie zieleni - symbol 2Z, na terenie drogi wewnętrznej - symbol KDW, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 6MN - Uchwała nr XX/111/2008.

CEL UŻYCZENIA: droga dojazdowa.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0, 1798 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC