Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.344 z póź.zm) oraz zarządzenia nr 351/23 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, w rejonie ulicy Koszelew

Informuje o przeznaczeniu: do sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Będzinie, przy ulicy Koszelew, Gmina Będzin.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 13/28 arkusz mapy 15 o pow. 56 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol B - tereny mieszkaniowe, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00030161/8. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Na działce nr 13/28 znajduje się garaż murowany, o konstrukcji tradycyjnej, usytuowany w kompleksie garażowym. Powierzchnia budynku wynosi 34,83 m². Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu, murowanym, w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 34,83 m². Działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Nie występują ograniczenia w jej zagospodarowaniu zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania. Działka nie ogrodzona, teren płaski. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp poprzez wewnętrzną drogę gruntową, zapewniony służebnością. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do pełnego uzbrojenia: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, teletechniki oraz gazu. Budynek garażu jest obiektem parterowym o konstrukcji murowanej. Ściany murowane z cegły pełnej i cegły dziurawki, częściowo z pustaków żużlobetonowy, występują miejscowe ubytki cegieł oraz nieszczelność pokrycia dachowego - liczne zalania wewnątrz budynku. Elewacja w bardzo złym stanie. Brama stalowa rozwieralna. Podłoga betonowa - liczne spękania. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, w złym stanie, w wielu miejscach odspoinowany z licznymi ubytkami. Instalacje wewnętrzne : brak. W budynku znajduje się fragment pieca kaflowego zainstalowanego w garażu sąsiednim. Do rozebrania powstaje dodatkowy fragment ściany zabudowanej w garażu. Zużycie techniczne garażu wynikające z wieku i stanu technicznego budynku przyjęto na poziomie 80%.

SKOMUNIKOWANIE NIERUCHOMOŚCI:
Zapewnienie dostępu do drogi publicznej będzie polegało na ustanowieniu na działce nr 13/33 arkusz mapy 15 dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00024796/3 odpłatnej służebności gruntowej (drogi koniecznej) w pasie o szerokości 5 m i powierzchni służebności 834 m². Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej ( drogi koniecznej ) w kwocie 5.840,00zł netto, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%. Kwotę brutto nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
W miejscowym planie przyjętym uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28.02.2011r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako: 2 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA NIERUCHOMOŚCI: 35.000,00 zł
Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) przy czym:
- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,
- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy zgodnie z którym dostawa budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości, ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj: od 10.11.2023r. do 22.12.2023r.
4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Podpis
Starosta Będziński