Logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie IV ” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V)”

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:
20.10.2021r. - 22.10.2021r.
17.11.2021r. - 19.11.2021r.
06.12.2021r. - 07.12.2021r.

Osobami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria, w szczególności:
a) kobiety powyżej 30 roku życia
oraz
b) mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP),
- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych),
c) osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin).


Wnioski oraz Regulamin są dostępne w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 204) oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1


Wnioski można składać drogą elektroniczną po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłką kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 204.

Plakat z treścią komunikatu