Od 12.07.2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nowa kwota opłaty to 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń. Wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie ulegają zmianie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie