Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza ostatni nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach: 22.10.2019 r. - 23.10.2019 r.

Umowy o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Będzinie (IV)” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (IV)”

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:

22.10.2019 r. - 23.10.2019 r.

Do wykonywania pracy na utworzonych w ramach przyznanych refundacji stanowiskach pracy kierowane będą osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria:

a) kobiety powyżej 30 roku życia

b) mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP)

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych)

c) osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin), z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia do wykonywania pracy będą mogły być kierowane wyłącznie osoby, jeżeli od dnia ich rejestracji w PUP nie upłynęły 4 miesiące.

Uwaga: W związku ze zbliżającym się końcem roku wszystkie zakupy w ramach podpisanych umów muszą zostać dokonane do dnia 13.12.2019 r.

Wnioski oraz Regulamin są dostępne w siedzibie tut. Urzędu (pokoju nr 207) oraz zamieszczone na stronie internetowej - Dokumenty do pobrania tutaj.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie