UCHWAŁA NR 138/23 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) art.13 ust.1, art.25b i art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.1) ), Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem na okres 1 roku lokal użytkowy wchodzący w skład nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.
§ 2. Ustalic stawkę z tytułu najmu w wysokości 6 zł/m2 netto.
§ 3. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.
§ 4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.
§ 6. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec..................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk.............................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski ..........................................
Członek Zarządu: Halina Mentel ...............................................
Członek Zarządu: Marek Rajca ................................................

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Lokal użytkowy o pow. 171,41m2 położony jest w budynku nr 11 przy ulicy Sieleckiej w Będzinie. Budynek znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką nr 141/2 k.m.38 o powierzchni 0,0200 ha, obręb Będzin oznaczoną użytkiem gruntowym Ba - inne tereny zabudowane, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie
prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00019864/3. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego.
Własność: Powiat Będziński.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami przemysłowymi i halami. Przeznaczony do najmu lokal użytkowy o pow. 171,41 m2 usytuowany jest w jednej
z hal.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie, zatwierdzoną uchwała nr LIV/960/2010 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz.urz. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) ww. nieruchomości przeznaczone są pod: TERENY PRZEMYSŁU
I DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ (symbol planu 1.1 PP-PS)
CEL NAJMU: magazynowy
POWIERZCHNIA NAJMU: 171,41m2
CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 1 rok
MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 6 zł/m2. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz
w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

wywieszono.........................................
zdjęto.............................................

UZASADNIENIE
Z wnioskiem o najem hali magazynowej wystąpił zainteresowany podmiot. Przeznaczony do najmu lokal
znajduje się na nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Sieieckiej 11.
Przeznaczenie do najmu lokalu zwiększy dochody własne powiatu.