Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

KOMUNIKAT

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn.zm)

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 23.07.2021r. do 30.09.2021r.

Podstawowe zasady wsparcia:

 1. Wsparcie dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy
  lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, albo

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019r. lub we wrześniu 2020r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020r., grudzień 2020r., styczeń 2021r., luty 2021r. albo marzec 2021r. Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019r. lub wrzesień 2020r.) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku. Zatem, przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż
do 30 września 2021r. (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu).

 1. Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020r.
 2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020r.
 3. Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.
 4. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 złotych i w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.
 5. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres
  3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
 6. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:
 • wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
 • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z wymaganych oświadczeń, zawartych we wniosku
  o udzielenie dotacji, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
 • nie poddał się kontroli.

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez platformę praca.gov.pl (zakładka tarcza antykryzysowa) do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu siedzibę Wnioskodawcy.

W związku z wejściem w życie w dniu 23.07.2021 r. przepisów art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn.zm) informujemy, że elektroniczny formularz wniosku zostanie uruchomiony o godzinie 00:00.

Wszelkie informacje na temat dotacji można uzyskać /w godzinach pracy Urzędu/ pod numerem telefonu: 729-054-669

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. Powyższe zasady oraz inne dokumenty związane z udzieleniem dotacji znajdą Państwo w zakładce Tarcza antykryzysowa COVID-19.


Żródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie