Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Logo PUP

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta.

Umowy o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Będzinie (IV)” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim(V)”

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:

28.07.2021r. do 30.07.2021r.

01.09.2021r. do 03.09.2021r.

29.09.2021r. do 01.10.2021r.

Do wykonywania pracy na utworzonych w ramach przyznanych refundacji stanowiskach pracy kierowane będą osoby bezrobotne spełniające jedno z poniższych kryteriów:

a) kobiety powyżej 30 roku życia,

oraz

b) mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP),

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych),

c) osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin).

Wnioski oraz Regulamin są dostępne w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 202) oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Wnioski można składać droga elektroniczna po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłką kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 202.

Plakat z treścią komunikatu

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie