Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi będą organizowane zajęcia opiekuńcze, rewalidacyjne oraz, w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zastosowaniem wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które są bardzo restrykcyjne, zarówno co do warunków organizacyjnych jak i higieniczno-sanitarnych.


Z przeprowadzonej analizy wynika, że 20% rodziców zadeklarowało chęć skorzystania ze stacjonarnej opieki dla swoich dzieci. Natomiast dla dzieci pozostających w domu, nadal prowadzone będą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.


Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia/zobowiązania m.in. o byciu świadomym czynników ryzyka, szybkiej reakcji w przypadku objawów chorobowych u dziecka, zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w placówce i braku kwarantanny. W każdym przedszkolu wprowadzony zostanie szczególny reżim sanitarny. Do przedszkola będzie mógł przyprowadzać dziecko tylko jeden rodzic lub opiekun, a przyjmowanie i odbieranie dzieci przedszkola będą organizowały na podstawie procedur mających ograniczyć kontakty społeczne.