Drugi nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie rusza z drugim naborem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Jednocześnie apelujemy o rozważne wypełnianie wniosków. Od ogłoszenia pierwszego naboru do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie wpłynęło blisko 3 tysiące wniosków, a ponad połowa z nich nie zawiera wymaganych danych bądź dane zamieszczone są w nieodpowiednich rubrykach, co uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.


w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza
II nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 28.04.2020 r. do 11.05.2020 r.

Podstawowe warunki uzyskania wsparcia:
1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
2. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
3. Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników, poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłka kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.


Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 729-054-581.
Wnioski oraz zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania znajdują się tu.


Drugi nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie rusza z drugim naborem na pokrycie części kosztów działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Jednocześnie apelujemy o rozważne wypełnianie wniosków. Od ogłoszenia pierwszego naboru do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie wpłynęło blisko 3 tysiące wniosków, a ponad połowa z nich nie zawiera wymaganych danych bądź dane zamieszczone są w nieodpowiednich rubrykach, co uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza

II nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 28.04.2020 r. do 11.05.2020 r.

Podstawowe warunki uzyskania wsparcia:

 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

 2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

 3. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 4. Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłka kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 729-054-582.

Wnioski oraz zasady ubieganiasię o udzielenie dofinansowania znajdują się tu.


Drugi nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie rusza z drugim naborem na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Jednocześnie apelujemy o rozważne wypełnianie wniosków. Od ogłoszenia pierwszego naboru do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie wpłynęło blisko 3 tysiące wniosków, a ponad połowa z nich nie zawiera wymaganych danych bądź dane zamieszczone są w nieodpowiednich rubrykach, co uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza

II nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy;

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 28.04.2020 r. do 11.05.2020 r.

Podstawowe warunki uzyskania wsparcia:

 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej.Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się
  w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

 1. Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 2. Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego
  o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego
  o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;,

 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego
  o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce siedziby, należy złożyć poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłka kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 729-054-581.

Wnioski oraz zasady ubieganiasię o udzielenie dofinansowania znajdują się tu.