OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje, iż od dnia 10.06.2019r. rozpoczyna nabór ciągły wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

Umowy o organizowanie prac interwencyjnych sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim”

Wsparciem w postaci refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia mogą zostać objęci bezrobotni spełniający poniższe kryteria:

a) kobiety powyżej 30 roku życia

b) mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP)

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych)

c) osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin), z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia do wykonywania pracy będą mogły być kierowane wyłącznie osoby, jeżeli od dnia ich rejestracji w PUP nie upłynęły 4 miesiące.

Wnioski oraz zasady przyznawania refundacji są dostępnew siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 203) oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1Data publikacji: 10.06.2019r.