Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Będzińskiego dokona wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności

Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego.

§ 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego, w terminie od 28.02.2019 r. do 19.03.2019 r.

§ 2. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku

Publicznego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/481/2014 Rady Powiatu

Będzińskiego z dnia 27 lutego 2014 r. (Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

§ 3. Do karty zgłoszenia, o której mowa w § 2, obligatoryjnie należy załączyć oświadczenie kandydata

o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

§ 4. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z wymaganym załącznikiem w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17 (decyduje data wpływu).

§ 5. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6. Zgłoszenia zawierające braki (np. brak oświadczenia kandydata, brak wymaganych podpisów na karcie zgłoszenia, niekompletnie wypełniona karta zgłoszenia), nie będą rozpatrywane.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.